Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Teaktafelonline zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Teaktafelonline worden bedongen, worden evenzeer bedongen te behoeve van door Teaktafelonline ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – Artikelen op bestelling en levering

2.1 Bij overschrijding van de levertijd heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

2.2 De klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de klant in redelijkheid niet kan worden verlangd dat (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand blijft. Slechts in dat geval is de klant gerechtigd ( het betreffende gedeelte van) de overeenkomst te ontbinden.

2.3 Indien de klant de artikelen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van levering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Teaktafelonline is in dat geval gerechtigd de artikelen aan een derde te verkopen. De klant betaalt in dat geval kosten voor het annuleren van de order.
2.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Teaktafelonline kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 3- Prijzen en  Betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Gedurende de overeenkomst worden de prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. Indien om wat voor een technische storing dan ook een verkeerde prijs wordt weergegeven, is deze niet geldig.

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden. Zodra de betaling ontvangen is wordt de opdracht verwerkt en wordt er onder normale omstandigheden binnen 48 uur contact met u opgenomen door teaktafelonline om een afspraak te maken voor levering. Indien een meubel wordt afgehaald kunt u ook contant afrekenen.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Teaktafelonline gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4- Annuleren

4.1 De klant kan binnen 5 werkdagen na aankoop de bestelling kosteloos wijzigen of annuleren (m.u.v. artikelen die op maat besteld worden).

4.2 Bij een latere annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 25% van het aankoopbedrag.

Artikel 5- Privacybeleid

5.1 Teaktafelonline zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties ( die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Teaktafelonline noodzakelijk is.

Artikel 6 – Disclamer

6.1 Teaktafelonline sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site. De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Teaktafelonline worden gewijzigd.

Artikel 7 – Garantievoorwaarden

Bij Teaktafelonline krijgt u 1 jaar garantie op fabricagefouten. Garantie zegt iets over de kwaliteit van het product. Met de garantie laten we zien dat we achter onze producten staan ten aanzien van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Bovendien zegt het iets over de service die wij bieden, wanneer er onverhoopt toch iets mis mocht zijn met een product. Het enige dat wij vragen, is dat u de factuur bewaart, de onderhoudsadviezen opvolgt en dat wij in de gelegenheid worden gesteld om het product te inspecteren.

Artikel 8 – Garantie

Om aanspraak te kunnen maken op garantie voor de producten van Teaktafelonline is het van belang dat u van het volgende op de hoogte bent:

8.1 Teaktafelonline garandeert dat een artikel bij normaal huishoudelijk gebruik en juiste montage niet meer dan normale slijtage vertoont.

8.2 De garantie is geldig vanaf de leverdatum van de eerste aankoop. Op garantie kan alleen aanspraak worden gemaakt op vertoon van de factuur.

8.3 Teaktafelonline behoudt zich het recht voor artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, of onderdelen daarvan, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De klant kan in het voorkomende geval geen aanspraak maken op vervanging van en artikel, c.q. onderdeel.

8.4 Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als “normaal gebruik” kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.

8.5 De garantie is niet van toepassing wanneer een artikel zelf is geverfd of verzaagd, schade door stoten, krassen, inwerking van vocht, onjuist gebruik, verkeerde reinigingsmethodes of nalatig onderhoud.

8.6 Buiten de garantie vallen producteigenschappen van artikelen zoals verkleuring van hout, rvs of kunststof.

8.7 Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt of gemonteerd, of indien zonder toestemming van Teaktafelonline enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht. Tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.

8.8 Buiten de garantie vallen transportschade of schade ontstaan door het onzorgvuldig openen van de verpakking.

8.9 Showmodellen vallen niet onder de garantie.

Artikel 9 – Inspectie en reclamaties

9.1 De klant is verplicht , binnen 2 werkdagen na ontvangst, de bij Teaktafelonline aangekochte artikelen nauwkeurig te inspecteren. Reclames dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken te zijn ingediend.

9.2 Indien de koper gebruik maakt van zijn recht van reclame komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

9.3 Wanneer u van de garantie gebruik wilt maken, dient dit schriftelijk te worden gemeld bij Teaktafelonline of in de loods te Hippolytushoef. De garantiebepalingen en koopprijzen die op het moment van aankoop gelden, worden bij verrekening gehanteerd.

9.4 Indien de klant een beroep doet op een door Teaktafelonline gegeven garantie, dient de klant Teaktafelonline gedurende een periode van 8 weken na ontvangst van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken.

Artikel 10- Retourneren

10.1 Volgens de wet “Kopen op afstand” heeft de opdrachtgever recht van retour op artikelen besteld via internet. Bij Teaktafelonline geldt het recht van retour alleen op producten waaraan geen maatwerk is verricht. Derhalve zijn de tafels uitgesloten van het recht van retour. Voor artikelen waarvoor het recht van retour wel van toepassing is geldt een “afkoelingsperiode”van 7 werkdagen. Het product dient binnen deze periode, onbeschadigd en in de orginele verpakking, terug gezonden te worden aan Teaktafelonline. De producten gaan retour middels het transportbedrijf van Teaktafelonline. De kosten van retour zijn voor rekening van de klant. Teaktafelonline zal binnen 7 dagen na retour ontvangst de order crediteren en eventuele betalingen, na aftrek van de verzendkosten terugstorten.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Teaktafelonline verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.